Gerb. absolvente,

mums itin svarbi Jūsų nuomonė tiriant Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) Sveikatos priežiūros fakulteto socialinio darbo programos studijų procesą, jo organizavimą, tobulinimo galimybes. Apklausa leis pamatyti Jūsų galimybes darbo rinkoje ir studijų proceso tobulinimo kryptis.

Apklausa anoniminė.

Anketinę apklausą atlieka Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros darbo grupė. Apklausoje naudojama darbo grupės parengta anketa

© A. Čepienė, I. Tamosinaitė, V. Bertulienė
 
1. Jūsų lytis: (atsakyti būtina)
 1.  Vyras
 2.  Moteris
 
2. Jūsų amžius: (atsakyti būtina)
 1.  22-23
 2.  24-25
 3.  26-27
 4.  28-29
 5.  30-31
 6.  32-33
 7.  >33
 
3. Jūsų studijų baigimo metai: (atsakyti būtina)
 1.  2007
 2.  2008
 3.  2009
 4.  2010
 5.  2011
 6. Kita (įrašykite)
 
4. Kokia studijų forma studijavote? (atsakyti būtina)
 1.  Nuolatine (Dienine)
 2.  Ištęstine (Neakivaizdine)
 3.  Vakarine
 
5. Ar studijų metu dirbote? (atsakyti būtina)
 1.  Taip, dirbau pagal specialybę
 2.  Taip, dirbau ne pagal specialybę
 3.  Nedirbau
 4. Kita (įrašykite)
 
6. Šiuo metu: (atsakyti būtina)
 1.  Dirbu pagal specialybę
 2.  Dirbu ne pagal specialybę
 3.  Nedirbu
 4. Kita (įrašykite)
 
7. Jeigu dirbate ne pagal specialybe, pažymėkite Jūsų darbo pasirinkimo priežastis (pasirinkti vieną variantą iš siūlomų): (atsakyti būtina)
 1.  Socialinis darbas nėra tai, ką norėčiau dirbti
 2.  Nepavyko gauti darbo pagal specialybę
 3.  Socialinio darbuotojo atlyginimas man per mažas
 4.  Socialiniai darbuotojai įsidarbina tik per pažintis, o jų aš neturiu
 5.  Turiu savo individualią įmonę
 6.  Nesijaučiu turintis(-i) pakankamai profesinių kompetencijų
 7.  Socialinio darbo mokiausi tik dėl aukštojo mokslo diplomo
 8. Kita (įrašykite)
 
8. Kaip Jūs radote darbo vietą (pasirinkite vieną iš teiginių)? (atsakyti būtina)
 1.  Dalyvavau Kolegijos „Karjeros dienose“ ir kituose renginiuose
 2.  Pasinaudojau ryšiais su Kolegijos administracija
 3.  Naudojausi darbo biržos paslaugomis
 4.  Įsidarbinau per draugus, pažįstamus, kolegas
 5.  Naudojausi internetiniais personalo paieškos portalais
 6.  Patikėjau šį darbą profesionaliai įdarbinimo agentūrai
 7.  Radau skelbimą laikraštyje
 8.  Sukūriau darbo vietą pats
 9. Kita (įrašykite)
 
9. Kas labiausiai įtakojo Jūsų įsidarbinimą (galima pažymėti kelis atsakymus)? (atsakyti būtina)
 1.  Išsimokslinimas
 2.  Įgytos specialybės prestižas
 3.  Darbo patirtis/įgūdžiai
 4.  Motyvuotas profesijos pasirinkimas
 5.  Atsitiktinumas
 6.  Asmeninės savybės (aktyvumas, sąžiningumas, savarankiškumas, kt.)
 7.  Regiono ekonominė situacija
 8.  Tėvų finansinė padėtis, ryšiai
 
10. Kiek laiko dirbate socialinį darbą? (atsakyti būtina)
 1.  Mažiau nei metus
 2.  Vienerius metus
 3.  Dvejus metus
 4.  Trejus metus
 5.  Ketverius metus
 6.  Penkis metus ir daugiau
 7. Kita (įrašykite)
 
11. Įstaigos buveinė (įrašykite pavadinimą): (atsakyti būtina)
 1. Didmiestis   
 
 2. Miestas   
 
 3. Rajono centras   
 
 4. Kaimiška vietovė   
 
 5. Kita (įrašykite)   
 
12. Kokio tipo įstaigą Jūs atstovaujate? (atsakyti būtina)
 1.  Sveikatos priežiūros sistemos institucijos (ligoninės, psichikos sveikatos centrai, asmens sveikatos priežiūros centrai, priklausomybių centrai, kt.)
 2.  Socialinės apsaugos sistemos institucijos, teikiančios paslaugas (savivaldybių socialinių paslaugų tarnybos, socialinės globos namai, dienos centrai, nakvynės namai, vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kt.)
 3.  Švietimo įstaigos (bendrojo lavinimo mokyklos, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, mokslo ir studijų įstaigos)
 4.  Vidaus ir teisingumo reikalų sistemos institucijos (socializacijos centrai, nepilnamečių reikalų pareigūnai, laisvės atėmimo vietos, kt.)
 5.  Socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos
 6.  Verslo įmonės
 7. Kita (įrašykite)
 
13. Kuo Jūs dirbate? (atsakyti būtina)
 1.  Samdomas specialistas
 2.  Vidurinės grandies vadovas
 3.  Aukščiausios grandies vadovas
 4. Kita (įrašykite)
 
14. Kiek laiko dirbate dabartinėje darbovietėje? (atsakyti būtina)
 1. Įrašykite
 
15. Ar esate patenkintas(-a) įgyta specialybe? (atsakyti būtina)
 1.  Taip
 2.  Ne
 3.  Nežinau
 4. Kita (įrašykite)
 
16. Ar siūlytumėte savo draugui mokytis socialinio darbo specialybės Kolegijoje? (atsakyti būtina)
 1.  Taip
 2.  Ne
 3.  Nežinau
 4. Kita (įrašykite)
 
17. Ar pritaikote studijuojant įgytas žinias ir gebėjimus savo profesinėje veikloje? (atsakyti būtina)
 1.  Taip
 2.  Iš dalies taip
 3.  Nei taip, nei ne
 4. Kita (įrašykite)
 
18. Įvertinkite: (atsakyti būtina)
Teiginiai Puikiai Gerai Vidutiniškai Patenkinamai
Teorinių paskaitų vedimas
Teorinių žinių naujumas
Teorinių žinių naudingumas
Studijų organizavimo tvarka
Studijų programos modulių atitikimas specialybės poreikiams
Studijų medžiagos naujumas ir aktualumas šiandienos reikmėms
Dėstytojų gebėjimai perteikti studijų modulio medžiagą
Dėstytojo taikytus mokymo metodus
Informacinių technologijų panaudojimas dėstytojų vadovaujamame studijų procese
Tarpinių (kontrolinių, kursinių darbų ir pan.) ir galutinių atsiskaitymų (egzamino) tvarka
Studentų nusirašinėjimas atsiskaitymų metu bei darbų plagijavimas (puikiai – nebuvo nusirašinėjama, gerai – beveik nebuvo nusirašinėjama, vidutiniškai – kartais buvo nusirašinėjama, patenkinamai – dažnai buvo nusirašinėjama)
Dėstytojų akademinė parama metodine literatūra, konsultacijomis ir pan.
Galimybė studijų metu dalyvauti mokslinėje veikloje (seminaruose, projektuose, konferencijose)
Galimybė išvykti stažuotei į užsienio kolegijas (tarptautiniai mainai)
Praktikos organizavimo tvarka
Praktikos vadovų kompetencija
Praktikų įvairovė
Praktikų naudingumas
Praktinių įgūdžių formavimas
Numatyta praktikos trukmė
Atliktos praktikos nauda būsimajam darbui
Praktikos ataskaitos gynimas ir aptarimas
Fakulteto pagalba ieškant darbo
Galimybė dirbti studijų metu
 
19. Kaip vertinate Kolegijoje įgytą pasirengimą dirbti socialinį darbą? (atsakyti būtina)
 1.  Labai gerai
 2.  Gerai
 3.  Patenkinamai
 4.  Blogai
 5.  Labai blogai
 6. Kita (įrašykite)
 
20. Kaip vertinate savo dalykinių gebėjimų ir įgūdžių svarbą profesinei veiklai (atsakymus žymėkite kiekvienoje eilutėje)? (atsakyti būtina)
Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai Svarbu Daugiau svarbu nei nesvarbu Nesvarbu
Gebėjimas užmegzti ir palaikyti abipusio pasitikėjimo santykį su klientu (kliento sistema)
Gebėjimas bendrauti su klientu (kliento sistema) jo suvokimo lygmeniu
Įvairių socialinio darbo su klientai metodų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti
Gebėjimas dokumentuoti pagalbos klientui (kliento sistemai) procesus
Gebėjimas įžvelgti (bendruomenėje, visuomenėje) socialinės pagalbos poreikį bei gebėti siūlyti veiksmingas pagalbos strategijas, vadovaujantis darnios raidos principais
Gebėjimas profesionaliai paremti iniciatyvas ir judėjimus, siekiančius sumažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją
Gebėjimas reflektuoti savo profesinio veikimo, pasitelkiant teorinį žinojimą bei kolegialaus konsultavimo galimybes
Gebėjimas analizuoti socialine problemas, pasitelkiant socialinio darbo teorijas, tyrimų duomenis ir tarpdisciplininį požiūrį
Gebėjimas atlikti taikomąjį arba mokslinį socialinį tyrimą ir panaudoti tyrimo rezultatus socialinio darbo veikloje
 
21. Kaip vertinate bendrųjų gebėjimų ir įgūdžių svarbą profesinei veiklai (atsakymus žymėkite kiekvienoje eilutėje)? (atsakyti būtina)
Bendrieji gebėjimai ir įgūdžiai Svarbu Daugiau svarbu nei nesvarbu Nesvarbu
Gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją
Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje
Gebėjimas organizuoti ir planuoti
Gebėjimas bendrauti užsienio kalba
Informacinių ir komunikacijos technologijų naudojimo įgūdžiai
Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus
Gebėjimas ieškoti informacijos iš įvairių šaltinių, ją apdoroti ir analizuoti
Kritinio ir savikritinio mąstymo gebėjimas
Gebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų
Gebėjimas kurti naujas idėjas (kūrybiškumas)
Gebėjimas spręsti problemas
Gebėjimas priimti sprendimus
Gebėjimas dirbti grupėje
Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai
Gebėjimas atsižvelgti į įvairovę ir daugiakultūriškumą
Gebėjimas rengti ir valdyti projektus
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Gebėjimas veikti etiškai (etiniai įsipareigojimai)
 
22. Ar pakanka darbui / profesinei veiklai žinių įgytų studijuojant Kolegijoje (atsakymus žymėkite kiekvienoje eilutėje)? (atsakyti būtina)
Žinios Taip Iš dalies pakanka Ne
Psichologijos pagrindai
Socialinio darbo pagrindai
Socialinio darbo etika
Socialinio darbo metodai
Asmenybės raidos psichologija
Bendravimo psichologija
Socialinė politika ir ekonomika
Socialinės paramos sistema
Deviantinio elgesio psichologija
Socialinės apsaugos ir darbo teisė
Organizacinė elgsena ir dokumentų valdymas
Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas
Tarpkultūriniai skirtumai ir komunikacija
 
23. Ar pakanka gebėjimų įgytų studijuojant Kolegijoje (atsakymus žymėkite kiekvienoje eilutėje)? (atsakyti būtina)
Gebėjimai Pakanka Iš dalies pakanka Nepakanka
Socialinis darbas su klientų grupėmis
Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas
Socialinių programų ir projektų valdymas
Bendruomenės socialinė veikla
Neįgaliųjų psichosocialinė integracija ir reabilitacija
Vaiko teisių apsauga ir socialinė gerovė
Senų ir pagyvenusių žmonių globa ir slauga
Nuteistųjų socialinis įgalinimas
Socialinis darbas su benamiais ir priklausomais asmenimis
Imigrantų adaptacija ir integracija
Savanoriškos veiklos vadyba
 
24. Kaip Jūsų nuomone, reikėtų tobulinti socialinio darbo studijų programą? (atsakyti būtina)
 1.  Labiau gilinti specialybės studijas
 2.  Taikyti naujus mokymo metodus
 3.  Paskaitų medžiagos naujumas, aktualumas
 4.  Įvesti lankstesnę atsiskaitymų sistemą
 5.  Tobulinti praktikos organizavimą
 6.  Nereikia tobulinti
 7. Kita (įrašykite)
 
25. Kokios, Jūsų manymu, priemonės padėtų mūsų fakulteto absolventams geriau adaptuotis darbo rinkoje? (atsakyti būtina)
 1.  Labiau derinti studijų programą su poreikiais
 2.  Gerinti mokymo programos kokybę
 3.  Mokymo turinį labiau derinti su darbdaviais
 4.  Didinti mokymo intensyvumą, per tą patį laiką sudarant studentams galimybę labiau įsigilinti į specialybės problemas
 5.  Daugiau dėmesio skirti mokomųjų praktikų organizavimui
 6.  Greta profesinės kvalifikacijos daugiau dėmesio skirti studentų universalių, bendrųjų asmeninio pobūdžio mokėjimų ir gebėjimų ugdymui
 7.  Baigiamųjų kursų studentus plačiau informuoti apie galimybes įsidarbinti ir potencialias laisvas darbo vietas rinkoje
 8.  Teikti mokesčio lengvatas darbdaviams, įdarbinantiems mokymo įstaigos absolventus
 9.  Įvesti absolventų paskyrimo į darbą sistemą
 10. Kita (įrašykite)
 
26. Jūsų pasiūlymai studijų kokybei gerinti: (atsakyti būtina)